Union Akademi

Adli Muhasebe Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi

Karmaşık ticari işlemler, davaların çokluğu, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sorunlar, teknolojinin suçlulara sağladığı imkanlar ve özellikle birçoğu kriz
döneminde gerçekleşen iflaslar,muhasebe mesleğini kendi kabuğundan çıkmasını zorunlu hale getirmektedir.

3 öğrenci kaydoldu

Adli muhasebe hile ve suistimal denetimi eğitimi nedir ? Karmaşık ticari işlemler, davaların çokluğu, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sorunlar, teknolojinin suçlulara sağladığı imkanlar ve özellikle birçoğu kriz
dönemindegerçekleşeniflaslar,muhasebemesleğinikendikabuğundançıkmasınızorunluhalegetirmektedir.
Her geçen gün yeni ödeme yöntemlerinin ortaya çıkması, makro ekonomik politikaların tabana yansımasıyla çeşitlenen vergi ve teşvik sistemlerinin
varlığıveözelliklemüşteriçokluğuvenitelçeşitliliğibualançalışanlarınınkendilerinisüreklibiçimdegünceltutmalarınızorunlukılmaktadır.
İdeal anlamda, bir adli muhasebe uzmanın ilgi ve sorumluluk alanı, kişiler ya da şirketler arasında ihtilaflara yoğunlaşmak ve onları çözmekten çok,
mevcut ve yeni uygulamaların genel işleyişte oluşturabileceği sakıncaları, gerek şirket ölçeğinde danışanlarına aktarabilmek ve gerekse kayıpları büyük
resimden okuyabilmek ve makro anlamda çözüm önerileri sunabilmektir.
İhtilafların giderilmesi ve suiistimallerin tespiti, ayrıca yukarıda değinilen idari/önleyici uzmanların varlığına olan ihtiyaç, her geçen gün kendine başka
alanlardaaçmakisteyenmeslekmensuplarınıyenieğitimleralıpgittikçeartanbugereksinimikarşılamayaitmektedir.
Mali müşavir ve muhasebeciler dışında mali konularla iç içe olan kişilerin de adli muhasebe eğitimlerine ilgi duymasını sağlamaktadır. Bir hesabın,
değişimin,alışverişin,ödemeninadlibirbakışaçısıiledeğerlendirebilenkişilerbulunduklarıkonumdadeğerleriniarttırabilmektedir.
Her gün birden fazla ödemeyle, alışverişle karşı karşıyayız. Yakaladığımız ya da atladığımız durumlarda bize yardımcı olabilecek yaygın ve bilinir ve adli
muhasebe hizmetine olan gereksinim artmaktadır. Ülkemizde çok yaygın olmayan bu alanın nitelikli insan gücüyle doldurulması günümüzün ve yakın
geleceğin ihtiyacıdır.

Adli muhasebe eğitimi; muhasebe ile ilgili bir durumun, şikayete konu ise soruşturma ya da kovuşturma aşamasında
araştırılması ya da şikayete konu olsun olmasın bir iç araştırma/denetim sürecinde incelenmesi sırasında, hesap inceleme
teknikleri dışında uzmanı sonuca/çözüme götürebilecek genellikle hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik
ve sosyoloji gibi dallara ait tekniklerin birlikte değerlendirilebildiği teorik bilgilerin ve vaka deneyimlerinin aktarıldığı bir
eğitimdir. Gerek bilgisi, bakış açısı ve tespite yönelik yazılımları kullanabilecek özel bilirkişilik hizmeti verebilen
muhasebeciler/müşavirler son derece tatmin edici düzeyde gelir elde edebilmektedir. Yeterli sayıda adli muhasebeci
olmaması, çok sayıda vakanın atlanmasına yada göz ardı edilmesine neden olabilmektedir.
Adli muhasebeyi diğer adli bilim alanlarından ayıran en önemli özellik ise bu işin sadece bilgi ve zamanla edinilecek vaka
bilinirliği ile temel düzeyde yapılabilmesidir.
Eğitimin sürecinde alınacak bilgi ve akabinde ya da sırasında aktarılan örnek vakalar ile bilirkişilik yapmaya imkan sağlayan bu
eğitim, sizlere bu alanda ki temel ve ileri düzey seviyede en iyi uygulama örnekleriyle sunulacaktır.

Eğitimin sürecinde alınacak bilgi ve akabinde ya da sırasında aktarılan
örnek vakalar ile bilirkişilik yapmaya imkan sağlayan bu eğitim, sizlere bu
alandaki temel ve ileri düzeyde en iyi uygulama örnekleriyle sunulacaktır.
Adli muhasebe konularını içeren bir kitap yayınlamış, onlarca konferans
vermiş, 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda hizmet veren ve alan tecrübesi
oldukça yüksek uzmanımızla sizlere adli muhasebenin bütün incelikleri
zengin örnek vaka sunumlarıyla anlatılacaktır.

Ayrıca hile ve suistimal denetimi eğitimimizi de incelemenizi öneriyoruz.

https://www.unionakademi.com/egitimler/hile-ve-suistimal-denetimi/

1.ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ÖZELLİKLER
1.1 Adli Muhasebe Kavramı
1.2 Adli Muhasebe Tanımları
1.3 Adli Muhasebe Mesleği
1.4 Adli Muhasebe Mesleğinin Konusu
1.5 Adli Muhasebeye Duyulan ihtiyacın Nedenleri
1.6 Adli Muhasebe Bilim Dalının Diğer Bilimlerle İlişkisi
1.7 Adli Muhasebecilik Mesleğini İfa Edenlerin Niteliği
1.8 Adli Muhasebecinin Dış Denetçiden Farkları
1.9 Adli Muhasebecinin İç Denetçiden Farkları
1.10 Adli Muhasebecinin Geleneksel Muhasebeciden Farkları
1.11 Adli Muhasebecinin Bilirkişiden Farkları
1.12 Adli Muhasebecilik Mesleğinin Gelişim Süreci
1.13 Dünya’daki Adli Muhasebe Uygulamaları
1.14 Türkiye’de Adli Muhasebe Algılamaları
2.ADLİ MUHASEBE TEKNİKLERİ
2.1 Adli Muhasebe Teknikleri
2.2 Adli Muhasebeye Has Teknikler
2.3 Adli Muhasebe İşleminin Aşamaları
3.ADLİ MUHASEBE ETİĞİ
3.1 Adli Muhasebe Mesleği Etik Kuralları
3.2 Adli Muhasebecilik Temel Kavramları
3.3 Bulguların Elde Edilmesine İlişkin İlkeler
3.4 Bulguların Değerlendirilmesine İlişkin İlkeler

4.SUÇ, SAPMA VE CEZA
4.1 Sapma ve Suç Kavramı
4.2 Adli Muhasebecilikte İncelenen Suçlar
4.3 Ceza Kavramı
5.HİLE TEORİSİNE GİRİŞ
5.1.Hile Yolsuzluk ve Suistimal Kavramları
5.2.Hile Üçgeni
5.3.Hile Elması Yaklaşımı
5.4.Hile Mağdurları
5.5.Hile Failleri
5.6 Hilekarın Düşünce Yapısı
5.7 Hile Riskinin Ölçülmesi
5.8 Hile Riski Göstergeleri
6.HUKUKİ DELİLLER
6.1 Yargı Yetkisi
6.2 Delil Başlangıcı
6.3 Delil Sistemleri
6.4 Kambiyo Senetleri
6.5 Delil Kavramı
6.6 Delil Türleri
6.7 Delil Yasakları
6.8 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Delil Yasakları
6.9 Türk Ceza Kanunu Delil Yasakları

7.SORUŞTURMA VE YAZIŞMA
TEKNİKLERİ
– SORGULAMA VE ARAŞTIRMA
İLKELERİ
7.1.Olay Sorgulaması ve Araştırma
İlkeleri
7.2.Suç Araştırması
7.3.Olayın Aydınlatılmasında İpuçları
– TUTANAKLAR
7.4.Tutanak Düzenlenmesi
7.5.Tutanakların Ortak Özellikleri
7.6.İçerik Kuralları
7.7.Tutanak Yazımı
7.8.Beyan Alma Yöntemi
7.9.Sorgulama
7.10 Soru Türleri
7.11 Soruların Hazırlanması
7.12 Soru Sorma Yöntemi
7.13 İfade Verenin Yalan Söylemesi
7.14 Doğru Cevaplar Almak
7.15 Sorgulamada Temel Prensipler
7.16 İhbar ve İhbar Tutanağı
7.17 Tanık Beyanı Alınması ve
Tutanağı
7.18 Yalancı Tanıklık

8.DAVA DESTEK HİZMETLERİ
8.1 Dava Destekleri (Hukuki Destek)
8.2 Kovel İmtiyazı
8.3 Dava ile Alakalı Problemlerin Tespit Edilmesi
8.4 Dava Destek Danışmanının Faydaları
8.5 Adli Muhasebeci ve Avukat-Müşteri İlişkisi
8.6 Dava Destek Danışmanlığının Hizmet Konuları
-Boşanmalarla İlgili
-Uyuşmazlık ve Davalar
-Zimmet ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
8.6 Dava Destek Danışmanlığının Hizmet Konuları
-Ceza Kanunu ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-İcra İflas Hukuku ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-İş Hukuku ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-Vergi Hukuku ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-Ticaret Hukuku ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-Kara Paranın Aklanması ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
-Sermaye Piyasası ile İlgili Uyuşmazlık ve Davalar
9.UZMAN TANIKLIK
9.1 Sözlü Anlatım Teknikleri
9.2 Uzman Tanığın Mahkeme Öncesi Faaliyetleri
9.3 Uzman Tanığın Mahkemedeki Faaliyetleri
9.4 Uzman Tanıklığın Kabul Edilebilirliği için Standartlar
9.5 Uzman Tanıklığın Faydaları
9.6 Uzman Tanıklık ile Bilirkişilik Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
9.7 Uzman Görüşünü Kabul Ettirme ile İlgili Sorunlar

9.8 Uzman Tanıklık İşinin Kabul Edilmeyeceği Haller
9.9 Uzman Görüşü Raporunun Hazırlanması
10.HİLE, YOLSUZLUK VE SUİSTİMAL ARAŞTIRMACILIĞI
10.1 Araştırmacı Muhasebecilik
10.2 Muhasebede Hata ve Hile Kavramı
10.3 Hile Kavramı
10.4 Hile Yapanların Genel Karakteristik Özellikleri
10.5 Hile ve Yolsuzlukların Göstergeleri
10.6 Hile Yolsuzluk Riskinin Değerlendirilmesi
10.7 Hileli Finansal Raporlamaya İlişkin Kırmızı Bayraklar
10.8 Varlıkların Kötüye Kullanımına İlişkin Kırmızı Bayraklar
10.9 Hile ve Yolsuzluk Tespit Yöntemleri
10.10 Hile Önleme Teknikleri
11.ADLİ MUHASEBE VE KONKORDATO
11.1 Konkordato
11.2 Konkordato ile İflas Erteleme Farkları
11.3 Konkordato İlkeleri
11.4 Konkordato Türleri
11.5 Konkordato Aşamaları
11.6 Konkordato Başvurusuna Eklenecek Belgeler
11.7 Konkordato Geçici Mühleti
11.8 Konkordato Talep Eden Firmanın Mali Durumunun İyileşmesi Önerileri
11.9 Konkordato Kesin Mühleti
11.10 Alacaklılar Kurulu
11.11 Konkordato Kararının Tasdiki
11.12 Geçici ve Kesin Mühlet Halini Kaldıran Haller
11.13 Konkordatonun Muhasebe İşlemlerine Etkisi
11.14 Konkordato Komiserinin Görevleri
11.15 Borçlunun Mahkeme Kararı İle Yapabileceği İşlemler
11.16 Konkordatoda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adli Muhasebe Hile ve Suistimal Denetimi Eğitimi

1
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 1
2
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 2
3
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 3
4
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 4
5
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 5
6
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 6
7
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 7
8
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 8
9
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 9
10
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 10
11
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 11
12
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 12
13
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 13
14
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 14
15
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 15
16
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 16
17
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 17
18
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 18
19
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 19
20
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 20
21
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 21
22
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 21-1
23
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 22
24
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 23
25
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 24
26
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 24-1
27
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 25
28
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 26
29
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 27
30
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 27-1
31
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 27-2
32
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 28
33
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 28-1
34
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 29
35
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 30
36
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 31
37
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 31-1
38
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 32
39
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 32-1
40
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 33
41
Adli Muhasebe – Hile ve Suistimal Denetimi 33-1
42
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 1
43
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 2
44
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 2-1
45
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 3
46
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 3-1
47
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 4
48
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 5
49
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 6
50
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 7
51
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 8
52
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 9
53
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 10
54
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 11
55
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 12
56
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 13
57
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 14
58
Adli Muhasebe – Hile ve Suistismal Denetimi Uygulama 15
• Mali müşavirler • Muhasebeciler • Denetçiler • Müfettişler • Sigortacılar EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR? • Bankacılar • Avukatlar • Mali kolluk güçleri • Jandarma • Polis
Adli Muhasebe Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacağınız kapsamlı teorik eğitim ve yazılım uygulamalarıyla Adli Muhasebe Uzmanı olmanızsağlanacaktır. Bu eğitimle adli muhasebe incelemesi yapacak kadar bilgi birikimi ve bol uygulama ile tecrübe edinmiş olacaksınız. Denetçiler ve müfettişler, araştırmalarına konu kişi ve kurumları, olası kayıpların ve kaçakların hangi usullerle ve nerelerden gerçekleştiğinibilerekgörevleriniyerinegetirebilirlervebuyollameslektaşlarınagöreavantajedinebilirler. Değişen suç ve suçlu tiplerinin ortaya çıkmasıyla avukatlar da tematik olarak kendilerini ayrıştırmaktadır.Adli muhasebe uzmanlığı alan avukatlarmeslektaşlarıarasındabuyönleriyle öne çıkarlar.Çok sayıdausulsüzlükvesuistimalinolduğubugünlerde budavalarınaranan kişilerihalinegelebilirler. Özellikle büyük mali hareketliliklerin yaşandığı banka ve sigorta firmalarında, teftişe konu durumların incelenmesi ya da yaşanmadan önlenmesiadınasigortacılarvebankacılarbueğitimialabilirler.
Kursu al
30 Günlük Para İade Garantisi

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim